Sākums

Latvijas mākslas vēsture IV

Iepriekšējā cena € 49.00

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā 2012.—2013. gada mijā iecerētā vispārējās Latvijas mākslas vēstures projekta īstenošanu ievada IV sējums, kas aptver 19. gs. beigas un 20. gs. sākumu (1890—1915). Atkāpi no lineārās hronoloģijas sējumu sagatavošanas secībā pamato ne tikai autoru vēlme vispirms aplūkot kanoniski aprobētu Latvijas mākslas pacēluma periodu, bet arī nepieciešamība papildināt tieši šo Latvijas kultūras ļaudīm šķietami labi zināmo vietējās mākslas vēstures nogriezni ar jaunākajos pētījumos gūto informāciju un atziņām, kas rastas artefaktu un to radīšanas apstākļu interpretācijā.” (Eduards Kļaviņš)

Iepriekšējā cena € 49.00