Home

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā

Daugavpils rajona salīdzinoši nelielajā teritorijā atrodama liela tradīciju daudzveidība — dažādība konfesionālajā, etniskajā, kultūrvēsturiskajā un māksliniecisko tradīciju attīstības pēctecības plāksnē. Grāmatā ietverta informāciju par 58 sakrālajām celtnēm, tai skaitā par pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām, kā arī par katoļu, luterāņu un jūdaisma konfesijas dievnamiem. Autores sniedz konspektīvu sakrālo celtņu vēstures analīzi, raksturo to arhitektonisko veidolu, kā arī min nozīmīgākos mākslas darbus baznīcu kolekcijās.

Grāmata ļauj lasītājam gūt ieskatu par novada arhitektūras un mākslas parādībām, sākot no manierisma laikmeta izpausmēm 17. gs. otrajā pusē līdz funkcionālismam 20. gs. pirmajā pusē.

Izdevums ir pirmais izdevniecības “Neputns” aizsāktajā sērijā par Latvijas dažādo reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem.