Sākums

Gustavs Klucis. Zinātniskais katalogs

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar izdevniecību “Neputns” izdevis zinātnisko katalogu “Gustavs Klucis. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs” divos sējumos. Bagātīgi ilustrētais divu sējumu izdevums latviešu un angļu valodā nav tikai vienas kolekcijas katalogs — tas ir unikālu pirmavotu apkopojums, kas sniegs jaunas iespējas Gustava Kluča daiļrades pētniekiem visā pasaulē.

Gustava Kluča (1895—1938) radošais mūžs aizritēja 20. gadsimta 20. un 30. gadu Maskavā, kur Latvijā dzimušais mākslinieks ierakstīja savu vārdu spilgtākajās krievu avangarda mākslas lappusēs. Pēc Gustava Kluča traģiskās nāves Staļina Lielā terora laikā viņa vārds tika burtiski izdzēsts no mākslas vēstures, un pagāja vairākas desmitgades, līdz mākslinieka darbi atgriezās izstāžu zālēs.

I sējums apkopo vispārējai Gustava Kluča daiļrades izpētei veltītas esejas un avotus — dokumentālos tekstus un albuma daļu jeb vairāk kā 150 mākslinieka pazīstamāko darbu reprodukcijas, kā arī Gustava Kluča biogrāfiju (hronoloģiju) un bibliogrāfiju (izlasi). Izdevumā iekļauti starptautisku autoritāti iemantojušu pētnieču raksti par nozīmīgākajiem Gustava Kluča daiļrades aspektiem — Kentas Universitātes mākslas vēstures profesores Kristīnas Loderas (Christina Lodder) apcere “Gustavs Klucis un konstruktīvisms” un Hārvarda Universitātes profesores Marijas Gofas (Maria Gough) fotomontāžas un plakāta jautājumiem veltītā eseja “No tehnicisma pie molberta”.

Pirmo reizi vienkopus publicēti 15 paša mākslinieka un viņa laikabiedru teksti, kas iepazīstina ar Gustava Kluča ieguldījumu mākslas teorijā (galvenokārt fotomontāžas jomā) un atklāj viņa radošo darbību tālaika mākslas dzīves norišu un idejisko sadursmju kontekstā.

Teksti publicēti latviešu, angļu un krievu valodā, ar mākslas zinātnieces Ivetas Derkusovas ievadu un komentāriem.

II sējumā — Zinātniskajā katalogā — sniegtas ziņas (pilna kataloga informācija, ziņas par reproducēšanu un eksponēšanu u. tml.) par 547 mākslas darbiem, ko papildina sastādītājas komentāri par mākslas darbu tapšanas apstākļiem u. c. jautājumiem. Jāatzīmē, ka visi mākslas darbi ir reproducēti, tajā skaitā albumos ietvertie.

Pirmo reizi pilnībā tiek publicēts unikālais “Skiču albums” (1927—1934), kas piedāvā Gustava Kluča daiļrades pētniekiem nebijušu iespēju iedziļināties autora radošajā “virtuvē”. Sējumu ievada plašs kolekcijas vēstures izklāsts (autore Iveta Derkusova). Tajā atklājas, cik ievērojamas pārmaiņas Gustava Kluča mākslas interpretācijā notikušas 20. gadsimta otrajā pusē, mainoties Eiropas valstu politiskajām robežām un līdz ar tām — ideoloģiskajam kontekstam, kādā mākslinieka darbi tiek eksponēti un vērtēti.

Katrā no sējumiem ievietots personu rādītājs.

Teksts: Iveta Derkusova